(1415) XÂY NỀN HÀNH CHÁNH

(1415) XÂY NỀN HÀNH CHÁNH
Một đất nước xem thường kỷ cương,
Thi nhau bày vẻ rối không lường!
Xây nền hành chánh không bền vững,
Hậu quả nào ai có thể lường!
Phương Minh (10/1987)

 

 

(1414) MUỐN ĐƯỢC LÒNG DÂN

(1414) MUỐN ĐƯỢC LÒNG DÂN
Muốn được lòng dân dể lắm mà,
Dừng ngay những việc dân kêu ca!
Chủ trương nào cũng vì dân lợi,
Tình cảm quan, dân thắm thiết ra!
Phương Minh (10/1987)

*2016 : 27/5 (398)

 

(1403) GIỮ GHẾ

(1403) GIỮ GHẾ
Lợi quyền dân tộc đặt lên trên,
Chiếc ghế đang ngồi càng vững bền!
Nếu có quan nào làm ngược lại,
Ghế lung lai, uy mất,…đừng quên!
Phương Minh (6/1987)