(1012) PHỦ NHÂN CÔNG XƯA

(1012) PHỦ NHÂN CÔNG XƯA
Hay,  dở  gì cũng đã tạo nền,
Đều là công lớn, chớ nên quên!
Công xưa : phủ nhận là vô phép,
Không có xưa, nay khó tiến lên!
Phương Minh (12/1965)