(1507) AN NINH VÀ THỊNH VƯỢNG

An ninh, thịnh vượng cần lắm thay,
Hưởng được cả hai hạnh phúc ngay!
Chế độ càng an ninh, thịnh vượng,
Dân thêm tin, quyết giữ không lay!
Phương Minh (11/1985)

(1505) LƯU DANH

Đủ chí tài theo đuổi ước mong,
Biết bao người đạt được thành công:
Những ai thật dạ vì dân, nước,
Danh mãi trường tồn với núi sông!
Phương Minh (11/1985)

(1502) LƯU GƯƠNG QUÝ, HAY

Có chức, quyền mà sống thẳng, ngay,
Cả đời giữ  sạch óc và tay!
Vì dân, nước chẳng nề gian khổ,
Lưu lại cho đời gương quý, hay!
Phương Minh (11/1985)

(1501) DO CHÍ DÂNG HIẾN

(1501) DO CHÍ DÂNG HIẾN
Thơ dể hiểu, nhiều ý lợi đời,
Tính nhân văn thể hiện từng lời!
Do nhà thơ thật tâm đồng cảm,
Với ý chí dâng hiến rạng ngời!
Phương Minh (11/1985)

(1500) BUỒN ĐƠN LẺ

(1500) BUỒN ĐƠN LẺ
Nam có vợ, nữ phải có chồng,
Khó mà cam chịu cảnh phòng không!
Nổi buồn đơn lẽ còn đeo đẳng,
Hạnh phúc muốn tìm khó thể mong!
Phương Minh (11/1965)
 *2017 :  23/7

(1497) LÒNG DÂN VÀ CHẾ ĐỘ

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
(1497) LÒNG DÂN VÀ CHẾ ĐỘ
Lòng dân đáng quý trọng hàng đầu,
Để mất lòng dân chẳng được đâu!
Chế độ mất, còn … dân quyết định,
Dân cương quyết giữ mới bền lâu!
Phương Minh (4/1985)