(1503) ĐƯỢC KHEN

Người được khen chưa thật giỏi, hay,
Trở thành thường lệ ở thời nay!
Báo công láo,… hoặc trên lèo lái,
Khiến việc khen sanh rối lên ngay!
Phương Minh (11/1985)

bình luận

bình luận