(1507) AN NINH VÀ THỊNH VƯỢNG

An ninh, thịnh vượng cần lắm thay,
Hưởng được cả hai hạnh phúc ngay!
Chế độ càng an ninh, thịnh vượng,
Dân thêm tin, quyết giữ không lay!
Phương Minh (11/1985)

bình luận

bình luận