*(1098 – A21) HẬN LAO TÙ

 

*(1098 – A21) HẬN LAO TÙ
Bảy năm nếm trải cảnh lao tù,
Nhắc đến càng sôi máu hận thù!
Điện, nước,…khảo tra thù muôn thuở,
Gông , xiềng,…đàn áp hận nghìn thu!
Ác ôn một lủ say mùi máu,
Thâm độc vài thằng giả bộ tu.
Càng nghỉ, càng suy càng thắm thía,
Bảy năm nếm trãi cảnh lao tù!
(2/1973)