(1827) NƯỚC VIỆT NAM

(1827) NƯỚC VIỆT NAM
Nước Việt Nam của người Việt Nam,
Muốn vào xâm lược khó lòng kham!
Tàu, Tây, Nhật, Mỹ,… từng thãm bại,
Cường quốc nào cũng vở mộng tham!
Phương Minh(7/1975)