(0995) THÍCH HOA, CHIM

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(0995) THÍCH HOA, CHIM
Nhìn thấy hoa, chim ai cũng ham,
Gặp mà không thích dể chi kham!
Chim, thấy muốn chộp; hoa, muốn hái,
Là do nhân tính …phải đâu tham?!
(12/1965)

*(0993 – A20) GHEN

*(0993 – A20) GHEN
Yêu, cần vui hưởng, chớ hờn ghen!
Hờn giận chi cho mắt lắm ghèn!
Chớ sợ người tình gần lửa bén,
Đừng lo kẻ khác tìm nơi chèn!
Ghen nhiều chợt tỉnh càng e thẹn,
Yêu thật thấm tình bớt nhỏ nhen!
Nhân nghĩa xây nền, tình giữ vẹn,
Rượu tình say khước bởi nồng men !
(6/6/2014)