(1090) ĐỨC, TÀI VÀ THỜI

(1090) ĐỨC, TÀI VÀ THỜI
Đức, tài : vốn quí của loài người,
Hội đủ đức, tài… lại gặp thời
Cống hiến toàn tâm, không ngại khổ,
Công lao tạo được càng lợi đời!

(1089) ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

(1089) ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH
Đào tạo chuyên ngành không kỷ, sâu,
Nhân tài không có tiến sao mau?!
Kỹ năng, học thuật,… cùng nhân cách,
Xem nhẹ thứ nào họa cũng cao!

(1087) VỢ NUÔI

(1087)VỢ NUÔI
Vợ nuôi, chồng chẳng chút nào mê :
Hết nghe than thở lại trách, chê!
Vợ cứ so chồng cùng kẻ khác,
Khiến chồng thêm khổ lại càng quê!

(1085) CÀNG VỮNG TÂM

(1085) CÀNG VỮNG TÂM
Cộng sản lừng danh thắng ngoại xâm,
Nước giao họ giử sợ gì lầm!
Việt Nam vị thế cao từng bước,
Nhờ đó, dân mình càng vững tâm!

  : 8/4 (126)

 

(1084) NHỤT LÀM SAO!

(1084) NHỤT LÀM SAO!
Sống đời nô lệ nhụt làm sao !
Lửa hận bùng lên, máu hận trào!
Độc lập, tự do dần mất hết,
Cùng vùng lên, đuổi giặc, mau nào!

21/4 (139)

(1083) CHÊ TIỀN NHIỆM

(1083) CHÊ TIỀN NHIỆM
Bày vẽ thêm  nhằm khoe giỏi, hay,
Là căn bệnh nặng của thời nay!
Mới vừa nhậm chức, chê tiền nhiệm,
Hỗn láo, tự cao đáng trách thay!

8/9 (166)