(1569) CÔNG VÀ TỘI

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1569) CÔNG VÀ TỘI
Làm lợi đời công đáng nhớ thay,
Hại đời, vướng tội lại càng gay!
Dựa vào công, tội : phân hay, dở,
Hay, quyết theo liền; dở, tránh ngay!
Phương Minh (3/1978)

1651(1569, A55, B27)

(1567) QUAN VÀ DÂN

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1567) QUAN VÀ DÂN
Quan nào làm lợi nước dân mình,
Càng được dân yêu mến chí tình;
Làm nước nghèo thêm, dân mất lợi,
Dể gì quan chẳng bị chê, khinh!
Phương Minh (3/1978)

1649(1567, A55, B27)

(1561) CHỐNG NGẬP

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1561) CHỐNG NGẬP
Chống ngập tiêu hao hàng tỷ đô,
Nhiều công trình quá đổi qui mô;
Mà sao ngập vẫn còn hoàn ngập,
Đường ngập hơn, thêm nhà nước vô!
Phương Minh (4/2016)

1643(1561, A55, B27)

(1559) HẾT LÒNG

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1559) HẾT LÒNG
Hết lòng, hai tiếng quý làm sao,
Từng giúp bao người thành đạt cao!
Làm việc gì cũng cần đến nó,
Không nhờ nó, thất bại càng mau!
Phương Minh (4/1985)

1641(1559, A55, B27)