(1199) TỰ TẠO BIỂN KHỔ

(1199) TỰ TẠO BIỂN KHỔ
Biển khổ đời loài người tạo ra,
Sao còn than trách lẫn kêu ca?!
Lòng tham, ác tạo ra tất cả,
Chính chúng ta tạo sóng gió mà!
Phương Minh (8/2015)

 *2015 : 28/8 (241)

(1174) ÁP ĐẶT Ý MÌNH

(1174) ÁP ĐẶT Ý MÌNH
Nước nào cũng có đặc thù mà,
Các nước lớn sao chẳng thấy xa?!
Áp đặt ý mình vào nước khác,
Làm cho thế giới rối thêm ra!
Phương Minh (6/1972)

 

(1170) LÀM ĐỜI DẬY SÓNG

(1170) LÀM ĐỜI DẬY SÓNG
Mỗi chúng ta đều có góp công,
Làm đời dậy sóng, đáng buồn không?!
Lòng tham, tật xấu,…gây nên cả,
Ai chẳng xấu, tham khỏi thẹn lòng!
Phương Minh (8/2015)

 

(1161) HÀNH LÀ CHÍNH

(1161) HÀNH LÀ CHÍNH
Giải quyết việc dân quá đổi lười,
Phần đông cán bộ chẳng quen cười!
Đơn từ, thủ tục,…theo mà ngán,
Xong việc rồi ai cũng tả tơi!
Phương Minh (8/2015)

 

(1150) CHƠI ĐỀ

(1150) CHƠI ĐỀ
Chơi đề bộ tưởng dể giàu sao?
Túi cạn, nghèo dần,… tai họa cao!
Muốn đổi đời, phải lao động giỏi,
Trúng đề khó thể đầy hầu bao?!
Phương Minh (8/2015)

 

(1148) CÁ ĐỘ, CHƠI ĐỀ

(1148) CÁ ĐỘ, CHƠI ĐỀ
Cá độ, chơi đề,… sao khỏi thua?
Vướng vào rồi ai cũng te tua!
Vào lao gở lịch còn xui nữa,
Ngồi đếm từng ngày mới đắng, chua!
Phương Minh (8/2015)

 

(1140) KHOE LÒNG TỐT

(1140) KHOE LÒNG TỐT
Những người sống chụp giựt, bon chen,
Ham hốt của người thành thói quen;
Viếng miểu, cúng chùa,…khoe lòng tốt,
Người đời không dể lầm đâu nghen!
Phương Minh (8/2015)

15/8 (235)

 

(1132) HẬU QUẢ RỐI BỜI

(1132) HẬU QUẢ RỐI BỜI
Xây dựng vừa xong đã lổi thời,
Không ai dùng đến đáng buồn ơi!
Tiền dân sử dụng không cân nhắc,
Hậu quả làm sao chẳng rối bời!
Phương Minh (8/2015)

 

 

(1106) SỐ PHẬN QUAN TỒI

(1106) SỐ PHẬN QUAN TỒI
Vào lao gỡ lịch tất nhiên thôi,
Số phận dành cho quan quá tồi :
Việc nước dân quan làm hụ hợ,
Của công tranh hốt, ghế giành ngồi!
Phương Minh (10/1993)

 

(1104) KHOE “SÁNG KIẾN”

(1104) KHOE “SÁNG KIẾN”
Chạy theo thành tích bày thêm ra,
Lóp chọn, trường chuyên đầy cả mà!
Nay lại thêm nâng cao, trọng điểm,…
Khoe ngành giáo “sáng kiến” bao la !
Phương Minh (6/2015)

*2015 : 19/7 (211)

 

(1092) KHEN, CHÊ QUAN

(1092) KHEN, CHÊ QUAN
Quan tốt, dân mình luôn miệng khen,
Tồi thì … chê, chửi cũng rùm beng!
Khen hay chê, chửi …đều minh bạch,
Làm để dân chê, nhục lắm nghen!
Phương Minh (9/1986)

 

 

 

 

(1087) VỢ NUÔI

(1087)VỢ NUÔI
Vợ nuôi, chồng chẳng chút nào mê :
Hết nghe than thở lại trách, chê!
Vợ cứ so chồng cùng kẻ khác,
Khiến chồng thêm khổ lại càng quê!

(1083) CHÊ TIỀN NHIỆM

(1083) CHÊ TIỀN NHIỆM
Bày vẽ thêm  nhằm khoe giỏi, hay,
Là căn bệnh nặng của thời nay!
Mới vừa nhậm chức, chê tiền nhiệm,
Hỗn láo, tự cao đáng trách thay!

8/9 (166)