1743(A63) SỐNG TỐT NHƯ QUAN

Quan tự trọng thường tu sửa mình,
Không làm gì đáng để người khinh;
Việc sai cố tránh luôn kiên nhẫn,
Điều đúng năng làm thật chí tình.
Vững dạ cùng dân gìn độc lập,
Bền gan vì nước giữ thanh bình;
Người nào được thế dân tôn kính,
Sống tạo gương hay, chết hiển linh!
Phương Minh (8/1990)
1743(1653, A63, B27)
*2017 : 5/11

(1502) LƯU GƯƠNG QUÝ, HAY

Có chức, quyền mà sống thẳng, ngay,
Cả đời giữ  sạch óc và tay!
Vì dân, nước chẳng nề gian khổ,
Lưu lại cho đời gương quý, hay!
Phương Minh (11/1985)

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI
Quan cứ làm nhiều việc lợi dân,
Tạo điều kiện để quan, dân gần;
Giúp dân hồ hởi góp công sức,
Xây dựng nước ta cường thịnh dần!
Phương Minh (4/2016)

*2016 : 31/5 (400)

 

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN
Công chức chân tình phục vụ dân,
Sẵn sàng giúp đỡ khi dân cần!
Luôn luôn thể hiện tâm trong sáng,
Được thế, quan dân càng dể gần!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (375)

 

(1161) HÀNH LÀ CHÍNH

(1161) HÀNH LÀ CHÍNH
Giải quyết việc dân quá đổi lười,
Phần đông cán bộ chẳng quen cười!
Đơn từ, thủ tục,…theo mà ngán,
Xong việc rồi ai cũng tả tơi!
Phương Minh (8/2015)

 

(1106) SỐ PHẬN QUAN TỒI

(1106) SỐ PHẬN QUAN TỒI
Vào lao gỡ lịch tất nhiên thôi,
Số phận dành cho quan quá tồi :
Việc nước dân quan làm hụ hợ,
Của công tranh hốt, ghế giành ngồi!
Phương Minh (10/1993)

 

(1092) KHEN, CHÊ QUAN

(1092) KHEN, CHÊ QUAN
Quan tốt, dân mình luôn miệng khen,
Tồi thì … chê, chửi cũng rùm beng!
Khen hay chê, chửi …đều minh bạch,
Làm để dân chê, nhục lắm nghen!
Phương Minh (9/1986)