(1303) KHEN NGƯỜI TÀI TRÍ

(1303) KHEN NGƯỜI TÀI TRÍ
Khó khăn, thuận lợi luôn đan xen,
Giải quyết coi chừng sanh rối ren!
Giỏi biến khó khăn thành thuận lợi,
Là người tài trí càng nên khen!
Phương Minh
(5/1983)

 

 

(1299) TRÍ TUỆ VÀ NHÂN CÁCH

(1299) TRÍ TUỆ VÀ NHÂN CÁCH
Trí tuệ và nhân cách rất cần,
Kiên trì học trí tuệ nâng dần!
Người làm lợi nước không nề khổ,
Nhân cách rạng ngời trước mắt dân!
Phương Minh 
(5/1984)

 

(1298) TIẾP BƯỚC CHA ANH

(1298) TIẾP BƯỚC CHA ANH
Người ham cống hiến chẳng nề chi,
Tiếp bước cha anh vẫn cứ đi!
Còn hạnh phúc nào so sánh được,
Góp công giúp nước vượt gian nguy!
Phương Minh
(5/1974)

(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004

(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004
Tâm cống hiến nâng nhân cách lên,
Giúp người yêu nước chí thêm bền!
Người nào thật dạ vì dân nước,
Công họ muôn đời dân chẳng quên!
Phương Minh
(9/1989)

 *2015 : 21/11 (285}

(1294) QUYẾT ĐÒI ĐỘC LẬP

(1294) QUYẾT ĐÒI ĐỘC LẬP
Đã chọn đường đi đúng đắn rồi,
Tự do, độc lập quyết đòi thôi!
Đừng vì gian khổ mà chùn bước,
Khi hận xâm lăng vẫn sục sôi!
Phương Minh
(3/1972)

 

 

(1293) BUỒN THẢM THÊ

(1293) BUỒN THẢM THÊ
Nguồn vui nhân thế lắm người chê,
Sống đời đơn lẻ buồn thảm thê!
Không hưởng công khai đành hưởng lén,
Giấu, không giấu được, lộ càng quê!
Phương Minh
(3/1973)