(1010) HIỂU Ý THƠ        ->TT010, 011

(1010) HIỂU Ý THƠ        ->TT010, 011
Đọc thơ hiểu hết ý người làm.
Tưởng dễ mà là việc khó kham!
Những ý thơ nằm ngoài tự nghĩa,
Hiểu chưa thấu đáo cũng đành cam!

17/2, 6/4 (122)

 

 

(1008) CÀNG VỮNG TÂM

 

(1008) CÀNG VỮNG TÂM
Giữ độc lập và chống ngoại xâm,
Giao cho Cộng sản chẳng lo lầm!
Suốt đời cống hiến không nề khổ,
Đươc họ giữ nước càng vững tâm!
Phuong Minh (3/1979)

 

 

 

(1007) CHẲNG AI KHI

(1007) CHẲNG AI KHI
Đa nguyên, đa đảng để làm gì?
Đấu đá, tranh quyền có được chi?
Độc đảng tuy còn nhiều thiếu sót,…
Bảo toàn độc lập chẳng ai khi!
Phương Minh (5/2013)

(1006) DỂ MẤT CHỦ QUYỀN

(1006) DỂ MẤT CHỦ QUYỀN
Đa nguyên, đa đảng chẳng nên đâu,
Các đảng tranh nhau rối ngút đầu;
Độc lập, chủ quyền càng dể mất,
Mất đi rồi… nhục, khổ dài lâu !
Phương Minh (5/2007)

 

 

(1005) CHÍ TÌNH CỐNG HIẾN

(1005) CHÍ TÌNH CỐNG HIẾN
Góp công xây dựng đời hăng say,
Nhìn nước, dân phát triển mỗi ngày;
Còn hạnh phúc nào hơn thế nữa,
Chí tình cống hiến quý, cần thay!
Phương Minh (5/2012)