(1007) CHẲNG AI KHI

(1007) CHẲNG AI KHI
Đa nguyên, đa đảng để làm gì?
Đấu đá, tranh quyền có được chi?
Độc đảng tuy còn nhiều thiếu sót,…
Bảo toàn độc lập chẳng ai khi!
Phương Minh (5/2013)

bình luận

bình luận