(1820) RŨ NHAU VỀ QUÊ

(1820) RŨ NHAU VỀ QUÊ

Việt kiều xa xứ rủ nhau về,

Nhìn nước phồn vinh, hứng,vui ghê;

Cứ ở xứ người mà tưởng tượng:

Nước yếu, nghèo , chống phá, càng quê!

Phương Minh  (8/2018)

1820 (1720, A73, B27)

bình luận

bình luận