(0396) QUAN MUỐN GẦN DÂN

(0396) QUAN MUỐN GẦN DÂN
Quan muốn gần dân đâu khó gì,
Lắng nghe dân, làm lợi dân đi!
Khi cần, quan phán, dân ủng hộ ,
Dù khó khăn dân chẳng nề chi!
.Phương Minh (6/1982)

bình luận

bình luận