(1010) HIỂU Ý THƠ        ->TT010, 011

(1010) HIỂU Ý THƠ        ->TT010, 011
Đọc thơ hiểu hết ý người làm.
Tưởng dễ mà là việc khó kham!
Những ý thơ nằm ngoài tự nghĩa,
Hiểu chưa thấu đáo cũng đành cam!

17/2, 6/4 (122)

 

 

bình luận

bình luận