(1459) LỜI KHUYÊN TRONG THƠ  ->TT 003

(1459) LỜI KHUYÊN TRONG THƠ  ->TT 003
Bài thơ nào ẩn chứa lời khuyên,
Vì lợi chung, đọc thấy thích liền!
Ai chẳng đồng tình với tác giã,
Cũng nên thông cảm, không nên phiền!
Phương Minh (12/1976)

*2016 : 9/5 (369)

 

bình luận

bình luận