(0288) CHÍ NGƯỜI CỘNG SẢN

(0288) CHÍ NGƯỜI CỘNG SẢN
Chí cao, lòng rộng thật vô cùng,
Cộng sản mong cầu đạt mộng chung:
Xã hội đại đồng toàn thế giới,
Bât công, áp bức,…phải cáo chung!
( 8/1961)

bình luận

bình luận