(1417) TRỌNG TÍNH KHẢ THI

(1417) TRỌNG TÍNH KHẢ THI
Qui định nào thiếu tính khả thi,
Làm phiền dân nên bỏ ngay đi!
Những điều luật khiến dân thêm khổ?
Chỉnh sửa lại liền, giữ ích chi?!
Phương Minh (10/1987)

 

 

bình luận

bình luận