(1640) TÀI CAO, ĐỨC SÁNG

(1640) TÀI CAO, ĐỨC SÁNG
Mơ ước ngày mai tươi sáng hơn,
Kiên trì học luyện chí không sờn!
Tài cao, đức sáng song hành đạt,
Càng lợi đời nhờ sống  nghĩa nhân!
Phương Minh(11/1987)
1724(1640, A57, B27)

bình luận

bình luận