(1406) DÂN NHỚ CÔNG QUAN

(1406) DÂN NHỚ CÔNG QUAN
Việc lợi nước dân nhất quyết làm,
Lợi riêng tư chẳng chút nào ham!
Quan nào sống trọn đời như thế,
Công họ dân quên rất khó kham!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận