(1415) XÂY NỀN HÀNH CHÁNH

(1415) XÂY NỀN HÀNH CHÁNH
Một đất nước xem thường kỷ cương,
Thi nhau bày vẻ rối không lường!
Xây nền hành chánh không bền vững,
Hậu quả nào ai có thể lường!
Phương Minh (10/1987)

 

 

bình luận

bình luận