(1414) MUỐN ĐƯỢC LÒNG DÂN

(1414) MUỐN ĐƯỢC LÒNG DÂN
Muốn được lòng dân dể lắm mà,
Dừng ngay những việc dân kêu ca!
Chủ trương nào cũng vì dân lợi,
Tình cảm quan, dân thắm thiết ra!
Phương Minh (10/1987)

*2016 : 27/5 (398)

 

bình luận

bình luận