(1525) THÀNH BÁC THẰNG BẦN

(1525) THÀNH BÁC THẰNG BẦN
Đổi đời nhờ cá độ, chơi bài,…
Đạt được ước mơ đâu mấy ai?!
Phần lớn sạch tay, tan sản nghiệp,
Bác thằng bần, gọi thế, không sai!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận