(1800) NGHỊCH LÝ HÈN, ÁC

“Hèn với giặc mà ác với dân”,
Bọn chuyên chống Cộng nói nhiều lần!
Hèn mà đuổi giặc không nề khổ,
Ác lại vì dân dám xả thân?!
Phương Minh  (5/2017)
1800 (1700,A73, B27)

bình luận

bình luận