(1765) GƯƠNG HAY ĐÁNG PHỤC

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
 Đáng phục thay những người tuổi cao,
Vẫn còn hăng hái góp công lao;
Hướng con cháu làm lợi dân nước,
Tạo lắm gương hay quí biết bao!
Phương Minh (5/2017)
1765(1665, A73, B27)

bình luận

bình luận