(0587) CHỌN CÁCH SỐNG

(0587) CHỌN CÁCH SỐNG
Làm lợi nước dân không đủ tài,
Đừng làm gì tạo hại cho ai!
Quá ham hưởng thụ, lười lao động,…
Thật khó mà không rước họa tai!
Phương Minh (7/1973)

*2016: 26/6 (424)

*2017: 15/10

bình luận

bình luận