(1554) ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

(1554) ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
Đoàn kết toàn dân cần biết bao,
Tạo thành sức mạnh lớn làm sao!
Làm kinh tế, hay chống xâm lược,
Dân phải luôn luôn đoàn kết cao!
Phương Minh (4/1985)

1636(1554, A55, B27)

bình luận

bình luận