(1553) VUI HƯỞNG YÊN BÌNH

(1553) VUI HƯỞNG THANH BÌNH
Đáng mừng thay đất nước thanh bình,
Nam , Bắc, Trung  đoàn kết, nghĩa tình!
Độc lập, tự do cùng thụ hưởng,
Góp thêm công giúp nước dân mình!
Phương Minh (4/1985)

*2016 : 28/10 (485)

1635(1553, A55, B27)

bình luận

bình luận