*(0074 – A01) THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI

*(0074 – A01) THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI
Công người Cộng Sản lớn làm sao :
Giúp Việt Nam ta lớn mạnh mau.
Bạo lực con đường tranh đấu đúng,
Công nhân giai cấp quyết tâm cao!
Đâm sâu ba mũi ta thừa thắng,
Đá mạnh hai chân địch té nhào!
Đuổi hết xâm lăng, giành độc lập,
Vì dân Đảng tạo lắm công lao!
(5/1975)

3/5 (160), 1/9 (345), 21/12 (295) – *2016 : 3/5 (358) – *2017 : 3/2 (3-559)

bình luận

bình luận