(1544**) THI NHAU VÉT, TÓM

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1544**) THI NHAU VÉT, TÓM
Các quan tham kết thành phe nhóm,
Tài sản công thi nhau vét, tóm;
Họ hại nước dân quá nhẫn tâm,
Mau mau đưa họ vào lao sớm!
Phương Minh (12/2010)

 1626(1544, A55, B27)

bình luận

bình luận