(1353) NHÌN NGƯỜI

(1353) NHÌN NGƯỜI
Chỉ nhìn sở đoản của người ta,
Luôn miệng chửi, chê càng rối ra;
Nhìn sở trường người cho thật rỏ,
Dể gì ai còn dám ba hoa?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 9/1 (304), 11/5 (373)

 

 

*2016 :

bình luận

bình luận