(1524) GHIỀN CHƠI BÀI

(1524) GHIỀN CHƠI BÀI
Chơi bài tưởng giải trí mà thôi
,
Khổ nổi giờ đây ghiền nặng rồi!
Khi lở thua càng cương quyết gở,
Lại thua thêm mới rối bời bời!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận