(1345) DÂN VUI

(1345) DÂN VUI
Khi cải tiến thành ra “cải lùi”,
Chỉ làm dân nếm khổ thay mùi!
Nếu sau  cải tiến dân thêm lợi,
Mới khiến lòng dân thật sự vui!
Phương Minh (10/1992)

 

 

bình luận

bình luận