(1528) ĐẶC THÙ RIÊNG

(1528) ĐẶC THÙ RIÊNG
Nước nào cũng có đặc thù riêng,
Buộc nước khác theo mình, cần kiêng!
Tôn trọng nhau, không nên áp đặt,
Việc người, đừng trách móc quàng xiên!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận