(1390) THÔNG TIN MẠNG

(1390) THÔNG TIN MẠNG
Thông tin mạng phức tạp, đa chiều,
Tác hại sinh ra quá đổi nhiều!
Bình tỉnh, khách quan khi tiếp cận,
Đừng tin, chia sẻ ẩu, nhanh, liều!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 3/5 (356)

 

bình luận

bình luận