(1633) NÊN KHEN

(1633) NÊN KHEN
Đang hốt của dân, chợt tỉnh ra,
Biết ngày vào khám không còn xa;
Dừng tay để thôi gây thêm tội,
Được thế cũng nên khen rồi mà!
Phương Minh(10/1977)
1717(1633, A57, B27)

bình luận

bình luận