(1523) BÁN VỐN QUÝ

(1523) BÁN VỐN QUÝ
Sức khỏe quý hơn cả bạc vàng,
Đâu còn gì xếp được ngang hàng!
Ham tiền, bán sức không cân nhắc,
Sức kiệt rồi mới thấy muộn màng!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận