(0031) TÀI NĂNG VÀ NHÂN CÁCH

(0031) TÀI NĂNG VÀ NHÂN CÁCH
Tài năng, nhân cách phải song song,
Mới có lợi nhiều cho cộng đồng:
Nhân cách quên rèn, tài cố luyện,
Dù cho giỏi mấy cũng bằng không!
Phương Minh (4/1976)

*2016 :  5/12 (507)

*2017: 20/7

bình luận

bình luận