(1848) NGOẠI GIAO ĐỘC LẬP


Chọn lẻ phải, quyết không chọn bên,
Ngoại giao độc lập luôn theo bền!
Việt Nam vị thế càng thêm vững,
Nước mạnh, dân giàu cứ tiến lên!
(12/2021)

bình luận

bình luận