(0306) BA LOẠI THẦY

(0306) BA LOẠI THẦY 
Ba loại thầy, gồm :  bói, pháp, bùa,
Khiến bao người nếm trãi cay chua;
Họ luôn gieo rắc mầm mê tín,
Ai vội tin đều phải thiệt, thua !
Phương Minh (3/1964)

bình luận

bình luận