(0815) TOÁN HỌC

(0815) TOÁN HỌC
Toán liên quan đến mọi ngành nghề,
Công dụng rất nhiều và rộng ghê!
Bí mật ẩn tàng trong toán hoc,
Người ham khám phá suốt đời mê!
(9/1970)

**2017 : 3/12

bình luận

bình luận