**(0109 – B05*) VIẾT THÊM NỮA!

**(0109 – B05*) VIẾT THÊM NỮA!

*Viết thêm nữa! Hãy viết nhiều thêm nữa!
Viết cho đời không thiếu áng văn hay!
Viết cho mình cởi mở nỗi chua cay,
Và độc giã càng vui khi thưởng thức!

*Viết thêm nữa cho thỏa lòng căm tức,
Viết cho phường tàn bạo đọc thêm đau!
Viết cho tình đồng loại được đề cao,
Viết thúc khách anh hùng mau chổi dậy!

*Viết thêm nữa cho toàn dân đều thấy,
Viết phơi bày mọi áp bức, bất công!
Viết nung sôi những bầu máu anh hùng,
Viết thức tỉnh những ai còn say ngũ!

*Viết thêm nữa! Thế vẫn còn chưa đủ!
Viết kêu dân vùng dậy chống ngoại xâm,
Viết sao cho sai, đúng không ai lầm,
Viết góp phần giành tự do, độc lập!

(3/1961)

bình luận

bình luận