(1759) TRỊ BỌN HẠI DÂN

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Tham nhũng, quan liêu,…trị nhẹ tay,
Nước thêm nghèo khổ dân chán ngay;
Nhẹ tay với bọn hại dân nước
Uy quan dần giảm tai hại thay!
Phương Minh (5/1983)
1759(1659, A73, B27)

 

 

 

bình luận

bình luận