(0149) ĐỪNG GÂY THẢM HỌA

(0149) ĐỪNG GÂY THẢM HỌA
Khủng bố, hoặc là chống … (khủng bố)… giống nhau,
Đều gây thảm họa, tạo thương đau!
Lương tâm, công lý cần xem trọng,
Tất cả, hãy dừng tay lại mau!
(10/2002)

22/10 (274)

bình luận

bình luận