(1813) ÔM HẬN THÙ

Bại trận mà không hề chịu thua,
Quen quanh co đỗ lỗi, phân bua!
Ngụy quân vẫn cứ khoe mình giỏi,
Ôm hận thù trong nỗi đắng, chua!
1813 (1713, A73, B27)

bình luận

bình luận