(1246) RẠNG NGỜI SỬ VIỆT

(1246) RẠNG NGỜI SỬ VIỆT
Biết bao người Việt đã thành nhân,
Nhờ góp công lao giúp nước dân;
Đánh đuổi ngoại xâm, giành độc lập,
Giúp cho sử Việt rạng ngời dần!
Phương Minh 
(8/2015)

 

bình luận

bình luận