(1808) GẶP ĐƯỢC ĐÔNG Y

Hữu duyên mới gặp được đông y,
Ngược lại khó biết thành tựu gì?!
Dùng thuốc hoặc là không dùng thuốc,
Đều cho hiệu quả rất thần kỳ!
Phương Minh  (4/2018)
1808 (1708, A73, B27)

bình luận

bình luận